O katedre

Katedra chémie poskytuje štúdium učiteľstva chémie v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a vysokoškolské štúdium chémie životného prostredia v bakalárskom stupni štúdia.
Katedra chémie rieši zaujímavé a významné témy súvisiace s fenoménom oxidačného stresu, ktorý sa na jednej strane podieľa na vzniku mnohých ochorení (neurodegeneratívne, metabolické ochorenia, rakovina, prirodzený proces starnutia), na druhej strane ho živý organizmus potrebuje ku svojej existencii.
Katedra chémie sa spolupodieľa na príprave nových látok s biologickými účinkami (potenciálne liečivá), prostredníctvom ktorých je možné využiť radikály na elimináciu mikroorganizmov a nádorových buniek. Účinky nových látok s definovanou štruktúrou sa študujú na úrovni DNA a mikroorganizmov. Objektom výskumu sú aj prírodné látky s potenciálnou antioxidačnou aktivitou (karotenoidy, flavonoidy), ktoré môžu za optimálnych podmienok oxidačný stres potláčať. V kontexte spomínaných štúdií sa venuje pozornosť aj úlohe iónov prechodných kovov v chemických a biochemických procesoch.
Vo vedeckej práci sa na Katedre chémie využívajú moderné výpočtové postupy, napr. s pomocou špecializovaného programu Hyperchem. Pomocou neho je možné navrhovať a vypočítavať rôzne vlastnosti chemických a biologicky zaujímavých molekúl, včítane biomolekúl (napr. DNA, proteíny).
Katedry chémie riešila viacero ekologicky zaujímavých problémov. Analytickými technikami sa sleduje stupeň kontaminácie zložiek životného prostredia, pričom pozornosť je venovaná hlavne ťažkým kovom a hľadaniu spôsobov ich eliminácie zo životného prostredia.
Veľmi dobrú úroveň a materiálové zabezpečenie má Katedra chémie v oblasti didaktiky chémie. Pri práci v laboratóriách implementuje školský merací systém IP-Coach, študenti sa oboznamujú s najnovšími edukačnými softvérmi a v rámci špeciálnych laboratórnych cvičení sa zaoberajú chémiou bežného života.