Možnosti štúdia na Fakulte prírodných vied

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Na Fakulte prírodných vied je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium nasledovných dvojkombinácií predmetov:

Chémia v kombinácii s predmetom:

  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií)

Prihlasovanie sa na štúdium

https://www.fpv.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Na Fakulte prírodných vied je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium nasledovných dvojkombinácií predmetov: 

Chémia v kombinácii s predmetom:

  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií) Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Prihlasovanie sa na štúdium 

https://www.fpv.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium

Pripravujeme...

Katedra chémie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vás srdečne pozýva na prednášku 

Electron Paramagnetic Resonance:

Some Aplications for the Environmental and Life Sciences

Prednášajúci: Prof. Christopher J. Rhodes, B.Sc., D.Phil., D.Sc., C.Chem.

Director of Fresh-lands Environmental Actions Company, Reading, U.K. 

Kedy? 24. novembra 2017 o 11:00 hod.

Kde?  Katedra chémie FPV UKF v Nitre v miestnosti C-11 

Plagát 

Udialo sa...

16. novembra 2017 sa na Katedre chémie FPV UKF uskutočnila prednáška na tému "Práca so systémom Vernier". Prednášal RNDr. Peter Spišák, Csc. a prednáška bola spojená s praktickými ukážkami využitia meracieho systému Vernier pre prácu v školskom laboratóriu. 


 

Katedra chémie FPV UKF v Nitre v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 organizovala pre študentov, pedagógov i širokú verejnosť vedecko-populárne prednášky na tému:

Copper for Life

s Ing. Michaelom Lawsonom, PhD.

Zlúčeniny kovov v medicíne na terapiu a diagnostiku

s doc. Ing. Jánom Moncoľom, PhD.

 

Prednášky sa uskutočnili 7. a 9. novembra 2017.