Pozvánka

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás pozvať na prednášky a odborný seminár s praktickými ukážkami pod názvom „BOZP pri manipulácii s chemickými látkami a zmesami“, ktoré organizuje Katedra chémie FPV UKF v Nitre dňa 27.09.2019 o 9.15 hod. v miestnosti B 202 (KGaRR, 3. posch. blok B). 

Účasť pre študentov Katedry chémie je povinná. 

V prípade otázok kontaktujte doc. Ing. M. Feszterovú, PhD.

Možnosti štúdia na Fakulte prírodných vied

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Na Fakulte prírodných vied je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium nasledovných dvojkombinácií predmetov:

Chémia v kombinácii s predmetom:

  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií)

Prihlasovanie sa na štúdium

https://www.fpv.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Na Fakulte prírodných vied je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium nasledovných dvojkombinácií predmetov: 

Chémia v kombinácii s predmetom:

  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií) Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Prihlasovanie sa na štúdium 

https://www.fpv.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium